Concactiva

Assessorament i formació

Registre sanitari

Seguiment i control

Instal·lacions i maquinària

Serveis de Espai Cuina

Adreçat a emprenedors i empreses que vulguin desenvolupar un projecte empresarial del sector agroalimentari

El viver té com objectiu impulsar el desenvolupament d’iniciatives emprenedores i proporcionar un espai de gestió i un recolzament a les empreses del sector agroalimentari.

Cedeix de manera temporal l’ús dels espais i maquinària a les empreses i proporciona els mitjans tècnics i d’infraestructura que sigui possible per tal que cadascun dels usuaris pugui desenvolupar de manera correcta el seu projecte.

Ús de les instal·lacions i la maquinària

Utilització de les instal·lacions i maquinària pel desenvolupament del projecte empresarial.

Els espais del Viver estan equipats i dotats de forma correcta per a l’ús que tenen establert. El Viver consta d'una sala de manipulació, la sala de rentat, la cambra de refrigeració i freda, la sala de cocció i la sala d’expedició. També hi ha vestidors i magatzems.

Assessorament i formació

Informació, assessorament i formació als emprenadors.

Proporció de formació i assessorament continuat al conjunt dels emprenadors en les diferents vessants tècniques, econòmiques i administratives necessàries pel correcte desenvolupament dels diferents projectes. 

Registre sanitari

Registre sanitari d’empreses i productes alimentaris.

La titularitat del registre sanitari RSIPAC i RGS és de l'Organisme Autònom de Desenvolupament (OAD). El viver està gestionat per aquest conjuntament amb el suport dels membres de la comissió de gestió el qual es regirà pel reglament intern de funcionament. 

Seguiment i control

Seguiment del projecte empresarial per a la seva consolidació.

Una vegada hi hagi la voluntat de continuar com empresa adjudicatària, l'OAD valorarà la proposta segons la vianilitat del projecte, la capacitat de desenvolupar l'activitat i llocs de treball i la idoneïtat de la seva incorporació.

amb el suport de:

AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE AMB EL SUPORT DE