Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Programa 30 Plus - Subvencions a les Empreses -


Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi dels darrers anys ha estat el de les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat encara es troben en situació d'atur.

Per evitar la cronificació d’aquestes situacions i que esdevinguin persones desocupades de llarga durada, en el marc de les polítiques actives d’ocupació s’ha creat el Programa 30 plus, que pren com a punt de partida les necessitats reals de les empreses. En funció dels llocs de treball existents al territori, se seleccionen les persones més adients per a aquestes vacants i se'ls facilita la formació específica més adequada per desenvolupar correctament les tasques que es demanen.

El programa 30 plus ofereix subvencions a entitats perquè duguin a terme projectes d’actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur a partir de 30 anys, preferentment d'entre 30 i 45 anys i, amb baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Inclou aquestes actuacions ocupacionals:

- Prospecció i assessorament d’empreses.
- Acompanyament en el procés de contractació i formació.
- Formació vinculada a un contracte de treball i a les necessitats de la persona participant (durada mínima de 20 hores i un màxim de 100 hores, excepcionalment es podran fer més de 100 hores amb la finalitat d’obtenir un certificat de professionalitat)
- Experiència professional mitjançant un contracte laboral (la durada del contracte subvencionat és d'un mínim de 6 mesos i un màxim de 9)

Persones destinatàries

Persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i amb un baix nivell formatiu, que estiguin inscrites a l'Oficina de Treball del SOC com a demandants d'ocupació no ocupats, i que compleixin tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball. 

Entitats promotores de les actuacions ocupacionals

Com a promotores de les actuacions ocupacionals poden optar a aquestes subvencions les entitats que compleixin els requisits establerts a la normativa vigent:

  • Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents i/o vinculades, corresponents als municipis de més de 50.000 habitants de la demarcació de Barcelona; de més de 40.000 habitants de la de Girona; de més de 30.000 habitants de Tarragona, i de més de 20.000 habitants de les demarcacions de Lleida i Terres de l’Ebre.
  • Les entitats jurídiques de creació voluntària que abastin un territori de més de 8.000 habitants.
  • Excepcionalment, també entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els anteriors, però que abastin un territori supralocal de més de 40.000 habitants a les demarcacions de Barcelona i Girona; de més 30.000 habitants a Tarragona, i de més de 20.000 habitants a Lleida i Terres de l’Ebre.
  • Les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya.

 

Entitats contractants

Com a entitats contractants de les persones en situació d’atur, poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses, així definides al dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense ànim de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats promotores de les actuacions ocupacionals.

Persones destinatàries

La detecció, la derivació i la selecció de les persones participants es realitza, de manera coordinada, entre l'entitat promotora, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i els agents del territori que treballen amb aquest col·lectiu. 

Entitats promotores i contractants

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions així com totes les característiques i els requeriments es defineixen a les bases que les regulen i a través de les convocatòries que s’obrin. 

Convocatòria 2020

Convocatòria 2019

 

 

Consultes a:

 30plus.soc@gencat.cat o a cheredia@concadebarbera.cat

Text extret de: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/foment-de-locupacio/programa-30plus/