Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Recull de Mesures d'habitatge amb relació al COVID-19


   MESURES AMB RELACIÓ A HABITATGE I LA COVID-19

19/05/2020

 

GUIA DE MESURES D'HABITATGE DAVANT DE L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19

En aquesta guia trobareu tota la informació relacionada amb habitatge i la COVID-19

GUIA HABITATGE COVID-19

 

Ajut Covid-19.

Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid.

Aquest te com a finalitat ajudar en els següents supòsits:

 • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer, tant en els supòsits de deute actual del lloguer, com en el cas del pagament del lloguer amb dificultats

 

 • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits

Es poden beneficiar d’aquest ajut les persones  que disposin d’un contracte de lloguer, que sigui de la seva vivenda habitual o qualsevol dels membres de la unitat familiar , que es trobin amb situació de vulnerabilitat a causa del Covid-19  a conseqüència de:

 • Haver passat a estar en situació d’atur
 • Li hagin fet un ERTO
 • Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures
 • Altres circumstancies similars que suposin una pèrdua d’ingressos

Aquest ajut serà telemàtica  mitjançant la web http://ves.cat/euaz i el termini de presentació es del dia 19/05 al 30/09 es disposarà d’un tutorial

Les sol·licituds es resolen seguint l’ordre d’entrada al registre, amb la documentació completa i correcte, fins a exhauriment de la dotació pressupostaria.

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d’abril fins a setembre del 2020 i s’ha de justificar el pagament del lloguer dels mesos de gener, febrer i març.

L’ajut serà com a màxim de 500€ mensuals.

Adjuntem la resolució en format PDF

 

Ajut per al pagament del lloguer (MITMA 2020)

 

Ajut ordinari per al pagament del lloguer de l’any 2020, de l’habitatge habitual, per a llogaters amb rendes baixes.

Aquest te com a finalitat ajudar al pagament del lloguer anual, aquest ajut no esta vinculat a cap supòsit relacionat amb la Covid-19.

Aquest ajut també es presentarà de forma telemàtica mitjançant la web https://web.gencat.cat/es/tramits,

Aquest ajuts es resolen  en regim de concurrència competitiva, es a dir no importa l’ordre de presentació de la sol·licitud, i el termini es del 25/05  al 03/07.

 

Per consultes es pot enviar correus electrònics a habitatge@concadebarbera.cat i al tf 977861338 de 9 a 14h.

Moratòria hipotecària

El gobierno ha decretat una ha moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la compra de l’habitatge principal a les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per aquesta causa.

Podeu consultar tota la informació al següent enllaç: http://ves.cat/es4g

Preguntes freqüents sobre la moratòria hipotecaria:  http://ves.cat/es4j

 

Mesures que afecten a les persones que viuen en habitatges de lloguer

S'ha establert un període de moratòria per a les persones que tenen un habitatge en règim de lloguer, i que per motius de vulnerabilitat provocada pel Covid-19, no podran fer front al pagament del lloguer.

Aquest decret delimita qui es pot acollir, i les obligacions de la propietat, diferenciant-les entre grans tenidors, empreses i entitats públiques per un costat, i la resta per un altre. 

Preguntes freqüents sobre la moratòria i altres ajuts per a lloguers: http://ves.cat/es4i

Formularis per a la moratòria de lloguers: http://ves.cat/es4l

Termini: 2 de maig

 

Contacte amb l’oficina comarcal d’habitatge

Per qualsevol dubte pot contactar amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Conca de Barberà mitjançant el correu habitatge@concadebarbera.cat

 

Tinc problemes per a pagar el lloguer (a un petit tenidor)...

Modificació excepcional i transitòria de les condiciones contractuals d'Arrendament al cas d'arrendadors no compresos entre a els recollits a l'article 4 com a conseqüència de l'impacte Econòmic i Social de l'COVID-19.

 

Què puc fer?

 • En primer lloc, contacti a la persona propietària (o al seu administrador/a) i intenta arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. 
 • Si no hi ha acord i vostè compleix les condicions que s'exposen més abaix,  sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda que preveu el Decret Llei 11/2020. 

A més de les mesures extraordinàries pel COVID-19, vostè pot: 

 • Sol·licitar una prestació d'especial urgència per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer.
 • En els casos més greus, contactar amb els serveis socials municipals per rebre atenció respecte altres necessitats de la llar.

 

Com ho he de fer per sol·licitar l'ajornament?

La sol·licitud d'ajornament i tota la documentació corresponent s'ha de presentar a la persona propietària de l'habitatge entre el dia 2 d’abril de 2020 fins el 4 de maig de 2020

Un cop rebuda la sol·licitud, la persona arrendadora ha de comunicar a l'arrendatària, en el termini màxim de 7 dies laborables:

 • si accepta les condicions d'ajornament o de fraccionament ajornat del deute proposades per l’arrendatari
 • o, si no, les possibles alternatives que planteja amb relació amb els mateixes.

 

Pot la persona propietària negar-se a oferir l'ajornament? 

Si, a diferència dels grans tenidors i empreses públiques, no estan obligats a concedir un ajornament i poden negar-se. 

Ara bé, per poder accedir a futurs avals i ajuts, caldrà haver sol·licitat aquest ajornament i haver rebut resposta negativa (amb l'excepció de persones amb situació de vulnerabilitat).

 

Quins ajuts preveu el nou RDL per a pagar el lloguer? 

En cas que l’arrendador no accepti cap ajornament, i l’arrendatari compleixi els requisits de vulnerabilitat econòmica que es determinin, podrà accedir al programa d’ajudes transitòries regulades al Decret llei, consistent en què podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l’aval de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Es preveuen també subvencions per a persones que no puguin retornar aquests crèdits. 

 

Tinc problemes per a pagar el lloguer (a un gran tenidor, o entitat pública)...

Mesures conduents a procurar la moratòria del deute arrendament per a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de l'COVID-19 (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19, relacionades amb el lloguer de l’habitatge habitual)

 

Què puc fer?

 • En primer lloc, contacti a la persona propietària (o al seu administrador/a) i intenta arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. 
 • Si no hi ha acord i vostè compleix les condicions que s'exposen més abaix,  sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda que preveu el Decret Llei 11/2020. 

A més de les mesures extraordinàries pel COVID-19, vostè pot: 

 • Sol·licitar una prestació d'especial urgència per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer.
 • En els casos més greus, contactar amb els serveis socials del Consell Comarcal per rebre atenció respecte altres necessitats de la llar.

 

Com ho he de fer per sol·licitar l'ajornament?

La sol·licitud d'ajornament i tota la documentació corresponent s'ha de presentar a l'entitat propietària de l'habitatge.

 

En què consisteix l'ajornament? 

Una vegada se li ha enviat la documentació pertinent a l'arrendador, aquest ha de comunicar expressament a l'arrendatari, en el termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió, escollida entre les següents alternatives:

 1. Una reducció del 50% de la renda amb un màxim de 4 mesos. Aquesta es podrà perllongar durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de l'COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de manera automàtica amb un màxim de 4 mesos. Aquesta afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de l'COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos.

Les rentes ajornades es fraccionaran durant al menys tres anys i sempre dins el termini al llarg de el qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

La persona arrendatària no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

 

Quins requisits he de complir per accedir a l'ajornament?

Per poder accedir a l'ajornament vostè ha d'estar en una situació de vulnerabilitat definida a partir del compliment de TOTS els següents requisits: 

 1. Que de resultes de la crisi del COVID-19, passi a estar:
  1. En situació d'atur,
  2. En un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO),
  3. o , que hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, o altres circumstàncies similars, que en cas de ser empresari (autònom) suposin una pèrdua substancial d'ingressos.
 2. Que per aquestes circumstàncies, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.
  1. No superi el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM), és a dir, 1.613,52€.
  2. S’estableixen variacions límit de l’IPREM:
   1. S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar (53,78 €) L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental (80,68 €).
   2. S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (53,78 €).
   3. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33%, situació de dependència o malaltia que li incapacitit acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de quatre vegades l'IPREM (2.151,36 €), sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
   4. En el cas que la persona obligada a pagar la renda sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de cinc vegades l'IPREM (2.689,20 €)
 3. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  1. A aquests efectes, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels subministraments (si corresponen satisfer a l'arrendatari segons contracte):
 • d'electricitat,
 • gas,
 • gasoil per a calefacció,
 • aigua corrent,
 • dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil,
 • i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris,

S'entén per unitat familiar:

 • la persona o persones obligades a la renda,
 • el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita.
 • i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l'habitatge.

No s'entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmic quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya (amb algunes excepcions).

 

Quina documentació he de presentar?

 1. Documentació que acrediti que vostè ha estat afectat per la crisi de COVID-19.
  1. Si vostè és treballador per compte aliè: un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. Pot obtenir-se per mitjà de la seu electrònica de la seguretat social, o en les Oficines.
  2. Si vostè és treballador per compte propi: En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 2. Documentació que acrediti el nombre de persones que forma la unitat familiar
  1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  2. Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge. Ha d’obtenir-se a l’Ajuntament..
  3. Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 3. Titularitat dels béns:
  1. Nota simple del servei d'índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Des de la página web oficial dels Registradors de la propietat s'informa que si es necessita una nota simple per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica es pot sol·licitar per correu electrònic al Registre de la Propietat on tingui inscrita seu habitatge habitual o, si escau, a qualsevol dels Registres de la ciutat on tingui la seva residència habitual incorporant necessàriament fotocòpia de l'DNI de la persona sobre la qual s'hagi de expedir la informació o, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar. 
 4. Declaració responsable de deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Reial Decret.

Si no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-ho mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació.

Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per l'aportació dels documents que no hagués facilitat.

 

Altres mesures relatives als subministraments:

Bo social d’electricitat

El bo social és una rebaixa de la factura de l’electricitat d’aquest període per a famílies vulnerables depenent del seu nivell de renda.

Podeu consultar els requisits i com demanar-lo a aquest enllaç: http://ves.cat/es4m

 

Reducció del cànon de l’aigua

Durant els mesos d’abril i maig, l’Agència Catalana de l’Aigua ha reduït l’import del cànon de l’aigua un 50%. Aquest import es descomptarà de forma automàtica a la factura d’aigua del 2n trimestre.