Concactiva
1 Gener, Dijous, 01:00

Subvencions per obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans


S'ha obert el termini per sol·licitar subvencions per fer obres a l’interior d’habitatges on viuen persones grans. El termini per fer la sol·licitud acaba el 30 de juny.

Requisits de les persones sol·licitants

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament.

  • La persona de 65 anys o més que viu a l'habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
    • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
    • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, o similar.
  • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC). Consultar a l’oficina
  • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.

Requisits dels habitatges

  • Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria,
  • El pressupost de les obres presentat no pot superar l'import màxim de 5.000 €.

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds és del 2 d'abril al 30 de juny de 2021.

Sol·licituds

Per sol·licitar la subvenció s'ha de realitzar telemàticament exclusivament al link: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Per més informació es poden adreçar al departament d'Habitatge de Concactiva a:

eteixido@concadebarbera.cat

977861338